Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 5η ενότητα Γ' Γυμνασίου (Η ισονομία των πολιτών εγγύηση της δημοκρατίας).

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

1. Να προσθέσετε τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν στον παρακάτω πίνακα. Όλα τα ρήματα ανήκουν στην γ΄ τάξη συνηρημένων σε –οω.

                   ΟΡΙΣΤΙΚΗ               ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ                ΕΥΚΤΙΚΗ                ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἐγὼ            δηλῶ                                                                                                                -
σὺ               ἀξιοῖς
οὗτος          ζηλοῦται
ἡμεῖς           στεφανοῦμεν                                                                                                   -
ὑμεῖς           μαστιγοῦτε
οὗτοι           ζημιοῦνται
 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της έγκλισης που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση. Όλα τα ρήματα ανήκουν στην γ΄ τάξη συνηρημένων σε –οω.

α. Τὰς πόλεις …………………… (κενῶ, οριστ. ενεστ. γ΄ πληθ.) τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν.
β. Εἴθε τοὺς ἀρίστους ἀεὶ …………. (ζηλῶ, ευκτική ενεστ. β΄ πληθ.), ὦ νέοι.
γ. Οἱ βάρβαροι τὸν Θεμιστοκλέα μεγίστων δωρεῶν …………………. (ἀξιῶ, οριστ. παρατατ. γ΄ πληθ).
δ. Μὴ νόμιζε, ὦ φίλε, κατὰ φύσιν …………………. (βιῶ, απαρ. ενεστώτα), ὅταν οὐ …………………. (βιῶ, υποτ. ενεστ. β΄ ενικό) κατ’ ἀρετήν.
ε. ………………. (ἐλευθερῶ, προστ. ενεστ. β΄ πληθ.) πατρίδα, παῖδας, θεῶν τε ἱερά.
στ. Οἱ νικηταὶ ……………….. (ἀξιοῦμαι, οριστ. ενεστ. γ΄ πληθ.) μεγίστων ἐπαίνων παρὰ πάντων.


3. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τους κατάλληλους από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: ὁμοιοῦται, ἐμπεδώσειν, ζηλῶ, ἐρημοῖς, ζημιοῦσθω, ἐλευθεροῖεν, πληρώσαντες.

α. ……………………………………. σε τοῦ πλούτου καὶ τῆς εὐγλωττίας.
β. Ὅστις ἂν τοῖς ἄρχουσι μὴ πείθηται, ……………………….. .
γ. Ἡ σωφροσύνη …………………………… ἁρμονίᾳ τινί.
δ. Τὴν ναῦν …………………………. ἐπιτηδείων ἔπλεον εἰς Κέρκυραν.
ε. Ἐκκλησίαζον, ἵνα τοὺς αἰχμαλώτους ………………………………….. .
στ. Οὕτω πράττων ………………………….. σεαυτὸν φίλων.
ζ. Ἅπαντες ὤμνυσαν ………………………….. ταῦτα.
 

4. Να μετασχηματίσετε τις προτάσεις τοποθετώντας τα ρήματα στο ίδιο πρόσωπο, αριθμό και φωνή στον παρατατικό. Όλα τα ρήματα ανήκουν στην γ΄ τάξη συνηρημένων σε –οω.

β. Τοὺς κακοὺς οἱ θεοὶ ζημιοῦσι.
γ. Ὁ ῥήτωρ ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας ταπεινοῦται.
δ. Ὑμεῖς διὰ τὴν νίκην στεφανοῦσθε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου