Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 2η ενότητα Γ' Γυμνασίου (Θυσία για την πατρίδα).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2


1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση.

- Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ ___________ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.).
- Τῶν ἀνδρῶν ___________ ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες (ἀνδρείως, υπερθ.).
- Ἀσεβῶς οἱ φαῦλοι πρὸς τοὺς γονέας ___________ δὲ καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν (ἀσεβῶς, υπερθ.).
- Ἀνδρῶν ἁπάντων ___________ Σωκράτης (δίκαιος, υπερθ.).
- Οὐδὲν κτῆμά ἐστι ___________ ἀρετῆς (σεμνόν, συγκρ.).
- Ἀκούειν καλῶς ___________ ἤ πλουτεῖν θέλε (μάλα, συγκρ.).
- Εἴης, ὦ παῖ, πατρὸς ___________ (εὐτυχής, συγκρ.).
- Κῦρος ἦν παῖς ___________ καὶ ___________ (φιλομαθής, ἐπιμελής, υπερθ.).
-Οὐδὲν ___________ ἐστι τῆς ἀνάγκης (πικρόν, συγκρ.).


2. Να συμπληρώσετε με ο ή με ω το συγκριτικό βαθμό των επιθέτων λαμβάνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή.

σοφ_τερος ἀνιαρ_τερος
δικαι_τερος χρησιμ _τερος
πτωχ_ τερος ἡσυχ_ τερος
ξηρ_ τερος ἀκινδυν_ τερος
δυνατ_ τερος βασιλικ_ τερος


3. Να αντικαταστήσετε τους τύπους των επιθέτων και των επιρρημάτων στους άλλους βαθμούς.

Θετικός                               Συγκριτικός                           Υπερθετικός
τ εὐδαίμονι
τοὺς εὐτυχεῖς
εὐτυχῶς
τῶν σοφῶν
ταῖς πονηραῖς
τὸ σεμνοπρεπές
κάτω
διακαῶς
μάλα


4. Να σχηματίσετε τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό των παρακάτω επιθέτων.

ΘΕΤΙΚΟΣ                    ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ                          ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
ἡ ὡραία                      .
τό νέον                          
ὁ φοβερός                        
τό εὐγενές                      
ὁ ἀληθής                          
ἡ σώφρων                         
τό βραχύ                             
ἡ ὑψηλή
ὁ εὑδαίμων
τὸ σεμνόν
ὁ ἐπαρκής
τὸ ἅγιον
ἡ ἔνδοξη


5. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις τοποθετώντας το επίθετο της παρένθεσης στον βαθμό που σας ζητείται.

α. Ξανθίππη ἦν ἡ …………….. (καλός, υπερθ.) τῶν τότε γυναικῶν.
β. …………… (μέγας, συγκρ.) ἔπαινοι πρέπουσι τοῖς δικαίοις ἢ τοῖς ἀδίκοις πολίταις.
γ. Τὸ σιγᾶν ……………………………(ἀγαθός, συγκρ.) ἐστὶ τοῦ λαλεῖν.
δ. Ἡ πόλις ἐτίμησε τοὺς ……………………. (ἀγαθός, υπερθ.) τῶν πολιτῶν.
ε. Ὁρᾶτε μὴ …………………. (κακός, συγκρ.) φανῆτε τούτων.
στ. Ὁρῶ τὰς δυνάμεις ἡμῶν ……………. (μικρός, συγκρ.) οὔσας ἢ τὰς τῶν πολεμίων.
ζ. Κοινὸν ἐστὶ τοῖς ………….. (πολύς, συγκρ.) τῶν ἀνθρώπων ἡ φιλαυτία.


6. Να μεταφέρετε τα επίθετα των παρακάτω προτάσεων στα αντίστοιχα παραθετικά.

α. Ὁ Θερσίτης παρ’ Ὁμήρῳ κακὸς ἦν.
β. Νικᾷ πολλάκις ἡ διαβολὴ τοὺς ἀγαθούς.
γ. Πάρις ἔδωκε τὸ μῆλον τῇ καλῇ.
δ. Καλὸν τὸ ἔχειν φίλους πιστούς.


7. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με το παραθετικό του επιρρήματος που σας ζητείται στην παρένθεση.

α. Δημοσθένης ἠγόρευεν ………………………………... (εὖ, συγκρ.) πάντων τῶν λοιπῶν ῥητόρων.
β. Ἅπαντες ἴσασιν ὅτι ἐβοηθήσατε …………………….. (μικρόν, υπερθ.) ὅτε ἦμεν ἐν κινδύνῳ.
γ. Πιστεύομεν τούτοις ………………. (μάλα, συγκρ.) ἢ ὑμῖν.
δ. Νῦν ἐβουλεύσασθε …………………… (κακῶς, συγκρ.) ἢ τότε.
ε. Περικλῆς ἔδοξεν ………………… (καλῶς, υπερθ.) εἰπεῖν περὶ τῶν τότε πραγμάτων.


8.Στα παρακάτω παραδείγματα να βρείτε τα επίθετα και τα επιρρήματα και να τα αντικαταστήσετε στους άλλους βαθμούς.

α) Οἱ στρατιῶται ἠπόρουν ὅτι Κλέαρχος χαλεπῶς ἔφερεν.
β) Τὸ τῶν κρηνῶν ὕδωρ ψυχρὸν καὶ διαυγές ἐστι.
γ) Αἱρετώτερός ἐστιν ὁ θάνατος τοῦ ἀτίμου βίου.
δ) Ἀνάγκη ἡμᾶς ἔτι τῶνδε χαλεπώτερα πάσχειν.
ε) Βουλόμεθα εὐεργετεῖν μᾶλλον ἤ εὐεργετεῖσθαι.
στ) Αἱροῦ (= να προτιμάς) μᾶλλον ζημίαν ἤ κέρδος ἄνομον.
ζ) Εὐτυχὴς ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν.
η) Σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.
θ) Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τιμιώτερον ἐστιν ἡ πατρίς.
ι) Σοφοῖς ὁμιλῶν ἐκβήσει (= θα γίνεις) σοφός.


9. Να αναγνωρίσετε τους τύπους ανώμαλων παραθετικών στις παρακάτω προτάσεις.

α) Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἰδόντες τὰς τῶν Ἀθηναίων τριήρεις οὔσας πλείους, ἔφυγον εἰς τὴν γῆν.
β) Ἡ ἐσχάτη πλάνη ἔσται χείρων τῆς πρώτης.
γ) Οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἀνείλοντο (= δεν περισυνέλεξαν) τοὺς ἀρίστους ὑπὲρ τῆς πατρίδος γενομένους.
δ) Ταῦτα ὑπῆρχεν Ἀθηναίοις καὶ οὐκ ἐλάσσω ἕκαστα τούτων, ὅτε εἰς τὸν πόλεμον καθίσταντο.
ε) Κάλλιόν ἐστιν τελευτᾶν ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου