Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 1η ενότητα Γ' Γυμνασίου (Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας).

1. Να βρείτε τα τριτόκλιτα επίθετα του κειμένου και να γράψετε την ονομαστική ενικού των τριών γενών.

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἄν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε ἤ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβής ἦν ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες, ὥστε τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅπως Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοικῇ. Εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, μάλιστα δὲ οἱ αὑτοῦ υἱεῖς, ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν, ἀπώλλυντο, Πρίαμος, εἰ καὶ αὐτὸς Ἑλένῃ συνῲκει, ἀπέδωκεν ἄν αὐτὴν Μενελάῳ, ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν. Ἀλλ’ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι οὐδὲ λέγουσιν αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες, ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν. 


2. Να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών

τύποςγεν. εν. δοτ. εν.γεν. πληθ. δοτ. πληθ.
ὁ γραφεὺς τοῦ γραφ τῷ γραφ τῶν γραφ τοῖς γραφ
ἡ δράσιςτῆς δράσ τῇ δράσ τῶν δράσ ταῖς δράσ
τὸ πρᾶγματοῦ πράγμ τῷ πράγμ τῶν πραγμ τοῖς πράγμ
ὁ πατὴρτοῦ πατρ τῷ πατ τῶν πατ τοῖς πατ


3. Να μεταφέρετε τα ρήματα στους τύπους που ζητούνται

βλάπτωα' πληθ. οριστ. αορ. ε.φ.
παρέχωγ΄ εν. υποτ. ενεστ. ε.φ.
πράττωβ΄ εν. ευκτ. ενεστ. ε.φ.
ἀκούωβ΄ πληθ. προστ. ενεστ. μ.φ.
κομίζωγ΄ πληθ. οριστ. παρακ. μ.φ.


4. Να βρείτε τα απαρέμφατα και να τα αναγνωρίσετε συντακτικά

α. Δοκεῖ μοι διαφέρειν ἀνὴρ τῶν ἄλλων ζώων.

β. Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι.

γ. Ὅμηρος ἔφη ποιμένα λαῶν εἶναι τὸν ἀγαθὸν στρατηγόν.

δ. Συμβουλεύω ὑμῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι (= να απομακρύνετε).


5. Να εντοπίσετε τις μετοχές των παρακάτω φράσεων και να τις αναγνωρίσετε συντακτικά

α. Σωκράτης φανερὸς ἦν θεραπεύων τοὺς θεοὺς μάλιστα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

β. Οὐδενός ἀντιπάλου παρόντος ἐνόμισε καταπρᾶξαι ἄν (= ότι θα μπορούσε να καταφέρει) τι τῇ πόλει ἀγαθόν.

γ. Δίκαια λέγοντες πολλοὶ ἄδικα ποιοῦσιν.

δ. Τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ (= την επόμενη νύχτα) ἔφθασαν διαχειμάσοντες (= πρόλαβαν να ξεπεράσουν) τὴν τῶν Ἀθηναίων οἰκοδομίαν.

ε. Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς Νάξον καὶ Κατάνην διαχειμάσοντες (= για να ξεχειμωνιάσουν). 
 

6. Στις παρακάτω φράσεις να επισημάνετε και να χαρακτηρίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς

α. Ἐκεῖνοι διὰ τοὺς κινδύνους ἐν Πειραιεῖ ὑπὸ ἀνθρώπων πάντων ζηλοῦνται.
β. Ἐχώρουν (= βάδιζαν) ἐκ τῶν οἰκιῶν πρὸς αὐτούς.
γ. Πολλοὶ Ἀθηναῖοι τῷ λιμῷ ἀπέθανον.
δ. Ταχέως τὸν ποταμόν διέβαινον.
ε. Τοῦ θέρους οὐ πολλῷ ὕστερον ἀφίκοντο εἰς τὴν χώραν.
στ. Μόναι αἱ Ἀμαζόνες ὁπλισμέναι ἦσαν σιδήρῳ.
ζ. Νομίζω πᾶσαν φύσιν πρὸς ἀνδρείαν πρὸς ἀνδρείαν αὔξεσθαι.


7. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες με τους τύπους των ρημάτων στα πρόσωπα της ευκτικής

ρήμαπρόσωπο ενεστώταςαόριστος παρακείμενος
κινδυνεύωγ' εν.κινδυνεύ κινδυνεύ κεκινδυνευκὼς
λύωγ' πληθ.λύ λύ λελυκότες
γράφωβ' εν.γράφ γράψ γεγραφὼς
νομίζωα' πληθ.νομίζ νομί νενομικότες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου