Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Σχεδιαγράμματα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 60 - Η Ελλάδα και οι διαδικασίες ενοποίησης της Ευρώπης

ΕΝΟΤΗΤΑ 60

Η Ελλάδα και οι διαδικασίες ενοποίησης της Ευρώπης

 

Η Ελλάδα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Η πορεία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1961 – 1981):
§  Η συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες ενοποίησης της Ευρώπης εγκαινιάστηκε με την υπογραφή, το 1961, της συμφωνίας σύνδεσης της χώρας με την ΕΟΚ.
§  Τον Ιούνιο του 1975, η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση Καραμανλή υπέβαλε αίτηση ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
§  Την αντίθεσή τους στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ εξέφρασαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, καθώς και τμήματα της ελληνικής κοινωνίας προσκείμενα στην Αριστερά.
§  Επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και από ορισμένα κράτη – μέλη της ΕΟΚ, που θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν ήταν ακόμη ώριμη οικονομικά για να ενταχθεί.
§  Στις 28 Μαΐου 1979 υπογράφηκε στην Αθήνα η συνθήκη Προσχωρήσεως της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
§  Η επίσημη ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ έγινε την 1η  Ιαν. 1981.
Η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ΕΟΚ (1981 –1989):
§  Το ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
§  Κατά την περίοδο 1981 – 1985, η πολιτική του ΠΑΣΟΚ. στηρίχτηκε σε δύο κύριες εκτιμήσεις:
Ø  ότι δεν συνέφερε πλέον την Ελλάδα να αποχωρήσει από την ΕΟΚ, γιατί το κόστος θα ήταν μεγάλο,
Ø  ότι η χώρα έπρεπε να προσπαθήσει να βελτιώσει τη θέση της στην ΕΟΚ.
§  Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα διεκδίκησε και πέτυχε την εκπόνηση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ), που αφορούσαν τη χρηματοδότηση από την ΕΟΚ διαφόρων αναπτυξιακών έργων στα μεσογειακά κράτη – μέλη της.
§  Κατά την περίοδο 1985 – 1989, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν μια πολιτική διαπραγμάτευσης με την ΕΟΚ, που είχε ως κύριο σκοπό την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.
Η ευρωπαϊκή πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων κατά την περίοδο 1989 – 1996:
§  Συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις της συνθήκης του Μάαστριχτ.
§  Εξασφάλισαν την παραχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή στην Ελλάδα ειδικών προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη της χώρας (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης – ΚΠΣ).
§  Προώθησαν τις διαδικασίες ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ ως πλήρους μέλους.
§  Έλαβαν μέτρα προετοιμασίας της χώρας για την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).
Η ευρωπαϊκή πολιτική της Ελλάδας κατά την περίοδο 1996 – 2004:
§  Επιτάχυνε τις διαδικασίες εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί, προκειμένου η χώρα να ενταχθεί στην ΟΝΕ.
§  Κατάφερε να ενταχθεί στο λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» της Ε.Ε. και από την 1η Ιαν. 2001 υιοθέτησε το ευρώ.
§  Το 2004 εντάχθηκε στην ΕΕ, χάρη και σε ελληνικές προσπάθειες, η Κύπρος μαζί με άλλες χώρες.
Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 21ου αιώνα:
  • Η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί πλήρως με τη λογική της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
  • Η διαφαινόμενη ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας και θα τονώσει τον  περιφερειακό και διεθνή της ρόλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου